δεδομένων Χαρτογράφηση ρεύμα σε δομές δεδομένων σε C #

ψήφοι
20

Είναι ένας τρόπος των δεδομένων χαρτογράφησης που συλλέγεται σε ένα ρεύμα ή πίνακα σε μια δομή δεδομένων ή αντίστροφα εκεί; Σε C ++ αυτό θα ήταν απλώς ένα θέμα χύτευσης ένα δείκτη προς το ρεύμα ως τύπο δεδομένων που θέλω να χρησιμοποιήσει (ή αντίστροφα για την αντίστροφη) π.χ: στην C ++

Mystruct * pMyStrct = (Mystruct*)&SomeDataStream;
pMyStrct->Item1 = 25;

int iReadData = pMyStrct->Item2;

Προφανώς ο τρόπος με C ++ είναι πολύ ανασφαλείς, εκτός αν είστε σίγουροι για την ποιότητα των δεδομένων ροής κατά την ανάγνωση των εισερχόμενων δεδομένων, αλλά και για τα εξερχόμενα δεδομένα είναι εξαιρετικά γρήγορη και εύκολη.

Δημοσιεύθηκε 05/08/2008 στις 14:11
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


4 απαντήσεις

ψήφοι
2

αν .net του και στις δύο πλευρές:

ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δυαδικό serialization και στείλτε το byte [] αποτέλεσμα.

εμπιστοσύνη struct σας να είναι πλήρως blittable μπορεί να είναι πρόβλημα.

θα πληρώσει σε κάποια γενικά (και οι δύο cpu και το δίκτυο), αλλά θα είναι ασφαλής.

Απαντήθηκε 05/08/2008 στις 14:29
πηγή χρήστη

ψήφοι
2

Εάν πρέπει να συμπληρώσετε κάθε μεταβλητή μέλος με το χέρι, μπορείτε να το γενικεύσουμε λίγο όσον αφορά τα αρχέτυπα αφορά τη χρήση FormatterServices να ανακτήσετε για τον κατάλογο των μεταβλητών είδη που σχετίζονται με ένα αντικείμενο. Είχα να το κάνετε αυτό σε ένα έργο όπου είχα πολλά διαφορετικά είδη μήνυμα που έρχεται από το ρεύμα και σίγουρα δεν θέλετε να γράψετε το σειριακό / deserializer για κάθε μήνυμα.

Εδώ είναι ο κώδικας που χρησιμοποιείται για να γενικευθεί η deserialization από ένα byte [].

public virtual bool SetMessageBytes(byte[] message)
  {
    MemberInfo[] members = FormatterServices.GetSerializableMembers(this.GetType());
    object[] values = FormatterServices.GetObjectData(this, members);
    int j = 0;

    for (int i = 0; i < members.Length; i++)
    {
      string[] var = members[i].ToString().Split(new char[] { ' ' });
      switch (var[0])
      {
        case "UInt32":
          values[i] = (UInt32)((message[j] << 24) + (message[j + 1] << 16) + (message[j + 2] << 8) + message[j + 3]);
          j += 4;
          break;
        case "UInt16":
          values[i] = (UInt16)((message[j] << 8) + message[j + 1]);
          j += 2;
          break;
        case "Byte":
          values[i] = (byte)message[j++];
          break;
        case "UInt32[]":
          if (values[i] != null)
          {
            int len = ((UInt32[])values[i]).Length;
            byte[] b = new byte[len * 4];
            Array.Copy(message, j, b, 0, len * 4);
            Array.Copy(Utilities.ByteArrayToUInt32Array(b), (UInt32[])values[i], len);
            j += len * 4;
          }
          break;
        case "Byte[]":
          if (values[i] != null)
          {
            int len = ((byte[])values[i]).Length;
            Array.Copy(message, j, (byte[])(values[i]), 0, len);
            j += len;
          }
          break;
        default:
          throw new Exception("ByteExtractable::SetMessageBytes Unsupported Type: " + var[1] + " is of type " + var[0]);
      }
    }
    FormatterServices.PopulateObjectMembers(this, members, values);
    return true;
  }
Απαντήθηκε 05/08/2008 στις 14:47
πηγή χρήστη

ψήφοι
16

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το .NET serialization (δεν υπάρχει πιο γρήγορα δυαδικό και πιο αργή μορφοποίησης XML, και οι δύο εξαρτώνται από τον προβληματισμό και την έκδοση ανεκτική σε κάποιο βαθμό)

Ωστόσο, αν θέλετε την ταχύτερη (μη ασφαλή) τρόπο - όχι γιατί:

Γραφή:

YourStruct o = new YourStruct();
byte[] buffer = new byte[Marshal.SizeOf(typeof(YourStruct))];
GCHandle handle = GCHandle.Alloc(buffer, GCHandleType.Pinned);
Marshal.StructureToPtr(o, handle.AddrOfPinnedObject(), false);
handle.Free();

ΑΝΑΓΝΩΣΗ:

handle = GCHandle.Alloc(buffer, GCHandleType.Pinned);
o = (YourStruct)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(YourStruct));
handle.Free();
Απαντήθηκε 05/08/2008 στις 16:46
πηγή χρήστη

ψήφοι
5

Σε περίπτωση Lubos απάντηση hasko δεν ήταν αρκετά ανασφαλείς, υπάρχει και η πολύ ανασφαλείς τρόπο, χρησιμοποιώντας δείκτες σε C #. Εδώ είναι μερικές συμβουλές και τις παγίδες που έχω τρέξει σε:

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
using System.Diagnostics;

// Use LayoutKind.Sequential to prevent the CLR from reordering your fields.
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
unsafe struct MeshDesc
{
  public byte NameLen;
  // Here fixed means store the array by value, like in C,
  // though C# exposes access to Name as a char*.
  // fixed also requires 'unsafe' on the struct definition.
  public fixed char Name[16];
  // You can include other structs like in C as well.
  public Matrix Transform;
  public uint VertexCount;
  // But not both, you can't store an array of structs.
  //public fixed Vector Vertices[512];
}

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
unsafe struct Matrix
{
  public fixed float M[16];
}

// This is how you do unions
[StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
unsafe struct Vector
{
  [FieldOffset(0)]
  public fixed float Items[16];
  [FieldOffset(0)]
  public float X;
  [FieldOffset(4)]
  public float Y;
  [FieldOffset(8)]
  public float Z;
}

class Program
{
  unsafe static void Main(string[] args)
  {
    var mesh = new MeshDesc();
    var buffer = new byte[Marshal.SizeOf(mesh)];

    // Set where NameLen will be read from.
    buffer[0] = 12;
    // Use Buffer.BlockCopy to raw copy data across arrays of primitives.
    // Note we copy to offset 2 here: char's have alignment of 2, so there is
    // a padding byte after NameLen: just like in C.
    Buffer.BlockCopy("Hello!".ToCharArray(), 0, buffer, 2, 12);

    // Copy data to struct
    Read(buffer, out mesh);

    // Print the Name we wrote above:
    var name = new char[mesh.NameLen];
    // Use Marsal.Copy to copy between arrays and pointers to arrays.
    unsafe { Marshal.Copy((IntPtr)mesh.Name, name, 0, mesh.NameLen); }
    // Note you can also use the String.String(char*) overloads
    Console.WriteLine("Name: " + new string(name));

    // If Erik Myers likes it...
    mesh.VertexCount = 4711;

    // Copy data from struct:
    // MeshDesc is a struct, and is on the stack, so it's
    // memory is effectively pinned by the stack pointer.
    // This means '&' is sufficient to get a pointer.
    Write(&mesh, buffer);

    // Watch for alignment again, and note you have endianess to worry about...
    int vc = buffer[100] | (buffer[101] << 8) | (buffer[102] << 16) | (buffer[103] << 24);
    Console.WriteLine("VertexCount = " + vc);
  }

  unsafe static void Write(MeshDesc* pMesh, byte[] buffer)
  {
    // But byte[] is on the heap, and therefore needs
    // to be flagged as pinned so the GC won't try to move it
    // from under you - this can be done most efficiently with
    // 'fixed', but can also be done with GCHandleType.Pinned.
    fixed (byte* pBuffer = buffer)
      *(MeshDesc*)pBuffer = *pMesh;
  }

  unsafe static void Read(byte[] buffer, out MeshDesc mesh)
  {
    fixed (byte* pBuffer = buffer)
      mesh = *(MeshDesc*)pBuffer;
  }
}
Απαντήθηκε 24/10/2009 στις 12:37
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more