Πώς να ρίχνει QVariant στο έθιμο τάξη;

ψήφοι
2

Έχω ένα αντικείμενο QVariant εντός QTreeWidgetItem, πώς μπορώ να το ρίχνει στο δικό μου αντικείμενο;

Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 19:07
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
6

θα πρέπει να δηλώσουν κάπου σε ένα .hαρχείο τα εξής:

Q_DECLARE_METATYPE(MyStruct)

και, στη συνέχεια, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε:

MyStruct s;
QVariant var;
var.setValue(s); // copy s into the variant

// retrieve the value
MyStruct s2 = var.value<MyStruct>();

δείτε τα έγγραφα εδώ

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 19:18
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more