Επικύρωση RadioButtonGroup-πελάτη

ψήφοι
1
<asp:RadioButton GroupName=EndorsementType runat=server ID=rdoAddProperty Text=Add Property to TIV />
<asp:RadioButton GroupName=EndorsementType runat=server ID=rdoRemoveProperty Text=Remove Property from TIV />
<asp:RadioButton GroupName=EndorsementType runat=server ID=rdoChangeProperty Text=Change Property Values />

Σκεφτόμουν την εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης validator, και χρησιμοποιώντας έναν πελάτη JavaScriptλειτουργία για την αναφορά του RadioButton ταυτότητας, (είμαι χρησιμοποιώντας φόρμες ιστού, δεν MVC),

something like.. 
 if(document.getElementById(<%= rdoAddProperty.ClientId %>).checked == true) && ...

Όποιος γνωρίζει έναν τρόπο για να το κάνει χωρίς να γνωρίζει την clientId;

Δημοσιεύθηκε 09/12/2008 στις 20:16
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
3

Αν τα ραδιόφωνα σας περιέχονται μέσα σε κάτι σαν ένα DIV, και επειδή asp σας: Κυκλάκια μονής θα καταστήσει ως εισροές HTML, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι σαν:

<script type="text/javascript" language="javascript">
  function Validate()
  {
    var l_elemsRadios = document.getElementById("MyRadios").getElementsByTagName("input");

    if (l_elemsRadios == null)
      return;

    for (var i = 0; i < l_elemsRadios; i++)
    {
      // validate l_elemsRadios[i] through l_elemsRadios[n]
    }
  }
</script>


<div id="MyRadios">
  <input type="radio" name="EndorsementType" value="Remove Property from TIV" >Remove Property from TIV
  .
  .
  .
</div>
Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:25
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Θα πρέπει να βάλει ταυτότητα του πελάτη σας με τη μορφή, όπως με INamingContainer ID σας μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τις υπόλοιπες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο διακομιστή.

Απαντήθηκε 09/12/2008 στις 20:22
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more