Διαβάζοντας τις λεπτομέρειες μεσολάβησης σε εφαρμογή vcl.net χρησιμοποιώντας Rad Studio 2007

ψήφοι
3

Πώς να διαβάσετε τις λεπτομέρειες μεσολάβησης (διεύθυνση και το λιμάνι) από μια εφαρμογή vcl.net (Rad Studio 2007);. Ακούσει για InternetGetProxyInfo. Αλλά τη μπάλα να βρείτε τις λεπτομέρειες κάθε περίπτωση.

Ευχαριστώ.

Δημοσιεύθηκε 10/12/2008 στις 00:12
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Ακριβώς για να δώσει μια ιδέα. Ποτέ δεν βρίσκουν άλλο τρόπο :(

procedure TfrmProxy.sbtnGetIEProxyClick(Sender: TObject);

 function GetHTTPProxy(const str: String): String;
 var
  ts: TStringList;
  i: Integer;
 begin
  ts := TStringList.Create;
  try
   ts.Text := StringReplace(str, ';', #13#10, [rfReplaceAll]);
   if ts.Count = 1 then
    Result := ts[0]
   else
   begin
    for i := 0 to ts.Count-1 do
    begin
     if pos(UpperCase('http'), uppercase(ts[i])) > 0 then
     begin
      Result := Copy(ts[i], 6, length(ts[i]));
      Exit;
     end;
    end;
   end;
  finally
   ts.Free;
  end;
 end;


var
 Reg: TRegistry;
 str: String;
begin
 Reg := TRegistry.Create;
 try
  Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  if Reg.KeyExists('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings') then
  begin
   Reg.OpenKeyReadOnly('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings');
   chxUseProxy.Checked := Reg.ReadInteger('ProxyEnable') <> 0;
   if chxUseProxy.Checked then
   begin
    str := Reg.ReadString('ProxyServer');
    str := GetHTTPProxy(str);
    ledtProxyHost.Text := Copy(str, 0, pos(':', str)-1);
    ledtProxyPort.Text := Copy(str, pos(':', str)+1, length(str));
   end;
   Reg.CloseKey;
  end;
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;
Απαντήθηκε 06/11/2009 στις 22:57
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more