Δεν είναι δυνατή η εύρεση της ζητούμενης Provider .Net Data-πλαίσιο. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί

ψήφοι
0

Είμαι με τη χρήση του SQL Server Compact db και οντοτήτων πλαίσιο στο web app μου.

Λειτουργεί πρόστιμο σε localhost, αλλά εμφανίζει σφάλμα όταν ανεβάζετε στο διακομιστή.

Το σφάλμα είναι

Δεν είναι δυνατή η εύρεση της ζητούμενης Provider .Net Data-πλαίσιο. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί.

Εδώ είναι η συμβολοσειρά σύνδεσης μου για τη βάση δεδομένων

<add name=SustainEntities connectionString=metadata=res://*/SustainEntity.csdl|res://*/SustainEntity.ssdl|res://*/SustainEntity.msl;provider=System.Data.SqlServerCe.4.0;provider connection string=&quot;data source=|DataDirectory|Sustain.sdf&quot; providerName = System.Data.EntityClient />

Δημοσιεύθηκε 11/08/2016 στις 08:54
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more