Όταν χρησιμοποιώ - (κενό) insertNewObject να πάρω μια προειδοποίηση «προεπιλογές τύπου επιστροφή στην« ταυτότητα»

ψήφοι
0

Errata: λόγω της cut & paste λάθος i αρχικά σε αυτή τη θέση, τα «-» μείον σημάδια ήταν οριακή.

Επίσης, μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος της μετά μερικοί EXTRA ΣΧΟΛΙΑ

//Passer.m file contents


@implementation Passer

@dynamic firstName;
@dynamic currentTeam;
@dynamic lastName;
@dynamic games;


- (NSNumber *) passerRating
{
  int attempts = [[self.games valueForKeyPath: @@sum.attempts] intValue];
  int comps = [[self.games valueForKeyPath: @@sum.completions]   intValue];
  int yards = [[self.games valueForKeyPath: @@sum.yards] intValue];
  int tds = [[self.games valueForKeyPath: @@sum.touchdowns] intValue];
  int ints = [[self.games valueForKeyPath: @@sum.interceptions] intValue];

  double rating = passer_rating(attempts, comps, yards, tds, ints);
  return [NSNumber numberWithDouble: rating];
}

@end

Αντέγραψα τον κωδικό αυτό από ένα βιβλίο παράδειγμα στο Xcode , αλλά δεν ξέρω γιατί δημιουργεί αυτή την προειδοποίηση:

PasserListController.m: Προειδοποίηση: Semantic Θέμα: μέθοδος Class '+ passerWithFirstName: Επώνυμο: InContext:' δεν βρέθηκε (τύπος επιστροφής προεπιλογή 'id')

Υπάρχει ένα λάθος στο παράδειγμα κώδικα του βιβλίου, το οποίο φαίνεται παρακάτω εκεί;

- (void)insertNewObject

  {


  Passer *  newPasser;
  newPasser = [Passer passerWithFirstName: @FirstName  
            lastName: @LastName
            inContext: self.managedObjectContext];


  newPasser.currentTeam = @TeamName;

  // Save the context.
  NSError *error;
  if (![self.managedObjectContext save:&error])
    {

  NSLog(@Unresolved error %@, %@, error, [error userInfo]);
     abort();
    }
  }


 @end

EXTRA ΣΧΟΛΙΑ : i δεν ήταν σε θέση να ενημερώσει τον δημοσιεύτηκε ερώτημα που οφείλεται στην εφαρμογή Xcode (4.2.1) συντρίβεται η ίδια κατά την εκκίνηση. Χρειάστηκαν 6 καταργεί την εγκατάσταση και επανεγκατάσταση για να ανακτήσει μια εφαρμογή Xcode εργασίας. Συγγνώμη για όλη την σύγχυση και την καθυστερημένη απάντησή μου.

Δημοσιεύθηκε 07/11/2018 στις 21:42
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more