Αντιγραφεί φάκελο δεν βρέθηκε

ψήφοι
0
$adobe = C:\Acrobat Pro DC
$computer = Read-Host -Prompt Computers Name

$destination = \\$computer\c$\temp

Copy-Item -Recurse -Path $adobe -Destination $destination

Enter-PSSession $computer
Test-Path c:\temp\Acrobat Pro DC\Adobe Acrobat

Set-Location c:\temp\Acrobat Pro DC\Adobe Acrobat
Start-Process install_acrobat.bat
exit

Πάνω απ 'είναι η τρέχουσα κώδικας που χρησιμοποιώ. Ο Test-Pathκρατά την επιστροφή ψευδείς, ακόμη και αν ο φάκελος δεν υπάρχει, και το Set-Locationλέει ο φάκελος δεν υπάρχει ούτε. Τι είμαι εγώ που λείπει;

Δημοσιεύθηκε 27/11/2018 στις 17:45
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Εάν είναι ένα αρχείο script τότε οι εντολές μετά Enter-PSSessionδεν εκτελούνται σε αυτήν την περίοδο, όπως εξηγείται στο MS κοινωνική TechNet .

Απαντήθηκε 27/11/2018 στις 18:25
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more