Πού να τοποθετήσετε σημαίες σε Qlik Sense σενάριο φόρτωση των δεδομένων;

ψήφοι
0

Ο τελικός στόχος και το Πλαίσιο

Γεια y'all, ευχαριστώ για την ανάγνωση! Το τελικό προϊόν στο φύλλο μου Qlik θα πρέπει να έχουν έναν πίνακα που εμφανίζει ένα «% Κλειστή» στήλη. Τι είναι το ποσοστό των αντικειμένων σε ένα τμήμα που η απογραφή είναι μεγαλύτερη ή ίση από την απαίτηση.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα του τι το τελικό τραπέζι θα πρέπει να μοιάζει (Η Ποσοστό Κλειστό το πεδίο είναι ένα πεδίο υπολογισμού:

| Department | Count of Products | Percent Covered |
|------------|-------------------|-----------------|
| Bio    | 34858       | 89.40%     |
| Mech    | 50119       | 92.05%     |
| Admin   | 560        | 98.22%     |

Για να ελπίζω φανεί αυτό καλύτερα, αυτό είναι που θα μοιάζουν εάν επρόκειτο να εφαρμοστεί ο υπολογισμός σε έναν πίνακα των αριθμών προϊόντος:

| Product Number | Inventory | Requirement | Percent Covered |
|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 444391     | 112    | 113     | 99.11%     |
| 444569     | 86    | 350     | 24.57%     |
| 443551     | 12    | 11     | 109.09%     |

Το πρόβλημα

Αν και λειτουργεί σε δοκιμές με μικρές ποσότητες δεδομένων , όταν φορτωθεί με την πραγματικά δεδομένα είναι πάρα πολύ για Qlik να χειριστεί τις εκφράσεις για τα ίδια τα charts και ρίχνει τα σφάλματα χρονικού ορίου:

Count({<ProductNumber = {=[Inventory] >= [Requirement]}>} ProductNumber) / Count(ProductNumber)

Για να πάρετε γύρω από αυτό, έχω προσπαθήσει να κάνει το παραπάνω έργο στο σενάριο φορτίο δεδομένων. Με τη βοήθεια των docs Qlik και Community Forum, αυτό είναι προφανώς κάτι πρέπει να εργαστεί: Στο σενάριο φορτωτή στοιχεία: If([Inventory] >= [Requirement], 1, 0) as Flag Στην έκφραση:Count({<Flag = {'1'}>} ProductNumber)/Count(ProductNumber)

Το πρόβλημα είναι, δεν έχει σημασία πού θα τοποθετήσετε αυτό το σενάριο, ρίχνει τα λάθη.

Αυτό που έχω δοκιμάσει

Έχω δοκιμάσει όλα αυτά τα combos με και χωρίς ερωτηματικά.

[MyAwesomeSheet]:
If([Inventory] >= [Requirement], 1, 0) as Flag
LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department],
 FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]
(ooxml, embedded labels, table is [MyAwesomeTable]);

Σφάλμα: «Τα δεδομένα δεν έχει φορτωθεί Διορθώστε το σφάλμα και δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά.»

[MyAwesomeSheet]:
LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department],
 FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]
If([Inventory] >= [Requirement], 1, 0) as Flag
(ooxml, embedded labels, table is [MyAwesomeTable]);

Σφάλμα: «Τα δεδομένα δεν έχει φορτωθεί Διορθώστε το σφάλμα και δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά.»

[MyAwesomeSheet]:
LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department],
 FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]
(ooxml, embedded labels, table is [MyAwesomeTable]);
If([Inventory] >= [Requirement], 1, 0) as Flag

Σφάλμα: «Μη αναμενόμενο διακριτικό: ''`


Οποιαδήποτε βοήθεια θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα! Σας ευχαριστώ!

Δημοσιεύθηκε 09/10/2019 στις 17:55
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
1

Με βάση τα όσα έχετε δοκιμάσει, υπάρχουν δύο τρόποι:

Μέσα φορτίο

μπορείτε να δημιουργήσετε το πεδίο σημαία στο εσωτερικό της ίδιας της δήλωσης φορτίου

[MyAwesomeSheet]:
LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department],
  If([Inventory] >= [Requirement], 1, 0) as Flag
 FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]
(ooxml, embedded labels, table is [MyAwesomeTable]);

προηγούμενο φορτίο

Μια άλλη τεχνική χρησιμοποιεί προηγούμενη φορτίο

Μπορείτε να έχετε ένα πολλές προηγούμενες αποστολές, όπως θέλετε. Κάθε φορτίο φορτώνει δεδομένα από τις προηγούμενες φορτία κάτω από αυτό

[MyAwesomeSheet]:
Load
  *,
  If([Inventory] >= [Requirement], 1, 0) as Flag
LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department],
 FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]
(ooxml, embedded labels, table is [MyAwesomeTable]);
Απαντήθηκε 09/10/2019 στις 19:56
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

Η απάντηση παραπάνω για τη σημαία στο εσωτερικό του φορτίου είναι σωστό, αλλά για μελλοντική αναφορά, υπάρχει ένα κόμμα αμέσως πριν από την από την οποία θα ρίξει το σφάλμα φόρτωσης.

LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department],
FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]

Πρέπει να είναι:

LOAD
  [ProductNumber],
  [Requirement],
  [Inventory],
  [Department]
FROM [lib://Desktop/fake-example-data.xlsx]
Απαντήθηκε 22/10/2019 στις 18:50
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more