Σφάλμα «Καμία από τις παρακάτω λειτουργίες μπορεί να ονομαστεί με τα επιχειρήματα που παρέχονται:» με Τοστ

ψήφοι
0

Θέλω να δημιουργήσω έναν κωδικό για να κάνετε κλικ σε αντικείμενα RecyclerView. Βρήκα ένα από το Διαδίκτυο, ωστόσο, να το κρατήσει να πάρει αυτό το σφάλμα:

Καμία από τις παρακάτω λειτουργίες μπορεί να ονομαστεί με τα επιχειρήματα που παρέχονται:

δημόσια ανοικτή διασκέδαση makeText (p0: Πλαίσιο !, p1: CharSequence !, p2: Int): Τοστ! ορίζεται στο android.widget.Toast

δημόσια ανοικτή διασκέδαση makeText (p0: Πλαίσιο !, P1: Int, p2: Int): Τοστ! ορίζεται στο android.widget.Toast

Εδώ είναι κωδικός μου:

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    recyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(this, RecyclerView.VERTICAL, false)
    val users = ArrayList<User>()

    val adapter = CustomAdapter(users)

    recyclerView.adapter = adapter

    recyclerView.addOnItemClickListener(object : OnItemClickListener {
      override fun onItemClicked(position: Int, view: View) {
        Toast.makeText(this, Clicked on  + users.get(position).name, Toast.LENGTH_LONG).show()
      }
    })


  }

  interface OnItemClickListener {
    fun onItemClicked(position: Int, view: View)
  }

  fun RecyclerView.addOnItemClickListener(onClickListener: OnItemClickListener) {
    this.addOnChildAttachStateChangeListener(object : RecyclerView.OnChildAttachStateChangeListener {
      override fun onChildViewDetachedFromWindow(view: View) {
        view.setOnClickListener(null)
      }

      override fun onChildViewAttachedToWindow(view: View) {
        view.setOnClickListener {
          val holder = getChildViewHolder(view)
          onClickListener.onItemClicked(holder.adapterPosition, view)
        }
      }
    })
  }

Πώς μπορώ να διορθώσω αυτό το μήνυμα λάθους;

Δημοσιεύθηκε 09/10/2019 στις 18:01
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0
Toast.makeText(this@YOUR_ACTIVITY_NAME, "Clicked on " + users.get(position).name, Toast.LENGTH_LONG).show()
Απαντήθηκε 09/10/2019 στις 18:07
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more