Ο πίνακας «wp_users» υπάρχει ήδη

ψήφοι
0

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_users' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_users ΠΙΝΑΚΑΣ (ID bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, USER_LOGIN varchar (60) NOT NULL default '', user_pass varchar (255) NOT NULL default '', varchar user_nicename (50) NOT NULL default '', USER_EMAIL varchar (100) NOT NULL default '', user_url varchar (100) NOT NULL default '', user_registered datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', user_activation_key varchar (255) NOT NULL προεπιλογή '', user_status int (11) NOT NULL προεπιλεγμένη '0', DISPLAY_NAME varchar (250) NOT NULL προεπιλογή '', PRIMARY KEY (ID), ΚΛΕΙΔΙ user_login_key (USER_LOGIN), ΚΛΕΙΔΙ user_nicename (user_nicename) , ΚΛΕΙΔΙ USER_EMAIL (USER_EMAIL)) DEFAULT σύνολο χαρακτήρων utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_usermeta' υπάρχει ήδη] CREATE TABLE wp_usermeta (umeta_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, user_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default '0', meta_key varchar (255) προεπιλογή NULL, meta_value longtext, PRIMARY KEY (umeta_id), KEY user_id (user_id), KEY meta_key (meta_key (191))) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_termmeta' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_termmeta ΠΙΝΑΚΑΣ (meta_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, term_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default '0', meta_key varchar (255) προεπιλογή NULL, meta_value longtext, PRIMARY KEY (meta_id), KEY term_id (term_id), KEY meta_key (meta_key (191))) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_terms' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_terms ΠΙΝΑΚΑΣ (term_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, το όνομα varchar (200) NOT NULL default '', γυμνοσάλιαγκας varchar (200) NOT NULL default '', term_group bigint (10) NOT NULL default 0, PRIMARY KEY (term_id), KEY γυμνοσάλιαγκας (γυμνοσάλιαγκας (191)), KEY όνομα (επωνυμία (191))) dEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_term_taxonomy' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_term_taxonomy ΠΙΝΑΚΑΣ (term_taxonomy_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, term_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default 0, ταξινόμηση varchar (32) NOT NULL default '', περιγραφή longtext ΔΕΝ NULL, μητρική bigint (20) χωρίς υπογραφή ΔΕΝ NULL προεπιλογή 0, μετράνε bigint (20) NOT NULL προεπιλογή 0, PRIMARY KEY (term_taxonomy_id), μοναδικό κλειδί term_id_taxonomy (term_id, ταξονομία), ΚΛΕΙΔΙ ταξινομίας (ταξονομία)) dEFAULT σύνολο χαρακτήρων utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_term_relationships' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_term_relationships ΠΙΝΑΚΑΣ (object_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default 0, term_taxonomy_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default 0, term_order int (11) NOT NULL default 0, PRIMARY KEY (object_id, term_taxonomy_id), ΚΛΕΙΔΙ term_taxonomy_id (term_taxonomy_id)) DEFAULT σύνολο χαρακτήρων utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_commentmeta' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_commentmeta ΠΙΝΑΚΑΣ (meta_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, comment_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default '0', meta_key varchar (255) προεπιλογή NULL, meta_value longtext, PRIMARY KEY (meta_id), KEY comment_id (comment_id), KEY meta_key (meta_key (191))) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_comments' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_comments ΠΙΝΑΚΑΣ (comment_ID bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, comment_post_ID bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default '0', COMMENT_AUTHOR tinytext NOT NULL, varchar comment_author_email (100) ΟΧΙ NULL default '', comment_author_url varchar (200) NOT NULL default '', comment_author_IP varchar (100) NOT NULL default '', COMMENT_DATE datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', comment_date_gmt datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', COMMENT_CONTENT κείμενο δεν NULL, comment_karma int (11) NOT NULL προεπιλεγμένη '0', comment_approved VARCHAR (20) NOT NULL default '1', varchar comment_agent (255) NOT NULL προεπιλογή '', varchar comment_type (20) NOT NULL προεπιλογή '', comment_parent bigint (20) ανυπόγραφη NOT NULL προεπιλεγμένη '0', user_id bigint (20) ανυπόγραφη NOT NULL προεπιλεγμένη '0', PRIMARY KEY (comment_ID), ΚΛΕΙΔΙ comment_post_ID (comment_post_ID ), ΚΛΕΙΔΙ comment_approved_date_gmt (comment_approved, comment_date_gmt), ΚΛΕΙΔΙ comment_dat e_gmt (comment_date_gmt), ΚΛΕΙΔΙ comment_parent (comment_parent), ΚΛΕΙΔΙ comment_author_email (comment_author_email (10))) DEFAULT σύνολο χαρακτήρων utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_links' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_links ΠΙΝΑΚΑΣ (link_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, LINK_URL varchar (255) NOT NULL default '', link_name varchar (255) NOT NULL default '', link_image varchar (255) NOT NULL προεπιλογή '', link_target VARCHAR (25) δεν NULL προεπιλογή '', link_description varchar (255) NOT NULL προεπιλογή '', link_visible VARCHAR (20) NOT NULL προεπιλεγμένη 'Υ', link_owner bigint (20) ανυπόγραφο ΔΕΝ NULL default '1', link_rating int (11) NOT NULL προεπιλεγμένη '0', link_updated datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', link_rel varchar (255) NOT NULL προεπιλογή '', link_notes mediumtext ΔΕΝ NULL, link_rss varchar (255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (link_id), KEY link_visible (link_visible)) dEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_options' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_options ΠΙΝΑΚΑΣ (option_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, OPTION_NAME varchar (191) NOT NULL default '', option_value longtext NOT NULL, αυτόματο γέμισμα varchar (20) NOT NULL default 'ναι', PRIMARY KEY (option_id), μοναδικό κλειδί OPTION_NAME (OPTION_NAME)) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_postmeta' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_postmeta ΠΙΝΑΚΑΣ (meta_id bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, POST_ID bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default '0', meta_key varchar (255) προεπιλογή NULL, meta_value longtext, PRIMARY KEY (meta_id), KEY POST_ID (POST_ID), KEY meta_key (meta_key (191))) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'wp_posts' υπάρχει ήδη] Δημιουργία wp_posts ΠΙΝΑΚΑΣ (ID bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_author bigint (20) ανυπόγραφο NOT NULL default '0', POST_DATE datetime NOT NULL default «0000-00-00 00:00:00' , post_date_gmt datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', POST_CONTENT longtext NOT NULL, POST_TITLE κείμενο NOT NULL, post_excerpt κείμενο NOT NULL, post_status varchar (20) NOT NULL default «δημοσιεύει », varchar comment_status (20) NOT NULL default 'ανοίξει', ping_status varchar (20) NOT NULL default 'ανοίξει', post_password varchar (255) NOT NULL default '', POST_NAME varchar (200) NOT NULL default '', to_ping κείμενο NOT NULL, pinged κείμενο NOT NULL, post_modified datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', post_modified_gmt datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', post_content_filtered longtext NOT NULL, post_parent bigint (20) ανυπόγραφη NOT NULL προεπιλεγμένη '0', guid varchar (255) NOT NULL προεπιλογή '', menu_order int (11) NOT NULL προεπιλεγμένη '0', post_type v archar (20) NOT NULL προεπιλεγμένη 'μετά', post_mime_type varchar (100) NOT NULL προεπιλογή '', COMMENT_COUNT bigint (20) NOT NULL προεπιλεγμένη '0', PRIMARY KEY (ID), ΚΛΕΙΔΙ POST_NAME (POST_NAME (191)), ΚΛΕΙΔΙ type_status_date (post_type, post_status, POST_DATE, ID), ΚΛΕΙΔΙ post_parent (post_parent), ΚΛΕΙΔΙ post_author (post_author)) DEFAULT σύνολο χαρακτήρων utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [δεν υπάρχει πίνακας 'iobm-emec.wp_options' στη μηχανή] SELECT OPTION_NAME ΑΠΟ wp_options ΠΟΥ OPTION_NAME στο ( 'SITEURL', 'σπίτι', 'όνομα ιστολογίου', 'blogdescription', 'users_can_register', «ADMIN_EMAIL », 'start_of_week', 'use_balanceTags', 'use_smilies', 'require_name_email', 'comments_notify', 'posts_per_rss', 'rss_use_excerpt', 'mailserver_url', 'mailserver_login', 'mailserver_pass', 'mailserver_port', 'default_category', 'default_comment_status', 'default_ping_status', 'default_pingback_flag', 'posts_per_page', 'DATE_FORMAT', 'time_format', 'links_updated_date_format', 'comment_moderation', 'moderation_notify', 'permalink_structure', 'rewrite_rules', 'hack_file', «blog_charset », 'moderation_keys', 'active_plugins', 'category_base', 'ping_sites', 'comment_max_links', 'gmt_offset', 'default_email_category', 'recently_edited', 'πρότυπο', 'στυλ', 'comment_whitelist', 'blacklist_keys', 'comment_registration', 'html_type', 'use_trackback', 'default_role', «db_ έκδοση», 'uploads_use_yearmonth_folders', 'upload_path', 'blog_public', 'default_link_category', 'show_on_front', 'tag_base', 'show_avatars', 'avatar_rating', 'upload_url_path', 'thumbnail_size_w', 'thumbnail_size_h', 'thumbnail_crop' 'medium_size_w', 'medium_size_h', 'avatar_default', 'large_size_w', 'large_size_h', 'image_default_link_type', 'image_default_size', 'image_default_align', 'close_comments_for_old_posts', 'close_comments_days_old', 'thread_comments', 'thread_comments_depth', ' page_comments', 'comments_per_page', 'default_comments_page', 'comment_order', 'sticky_posts', 'widget_categories', 'widget_text', 'widget_rss', 'uninstall_plugins', 'timezone_string', 'page_for_posts', 'page_on_front', 'default_post_format' , 'link_manager_enabled', 'finished_splitting_shared_terms', 'site_icon', 'medium_large_size_w', 'medium_large_size_h', 'wp_page_for_privacy_policy', 'show_comments_cookies_opt_in', 'initial_db_version')

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [δεν υπάρχει πίνακας 'iobm-emec.wp_options' στη μηχανή] εισάγετε στο wp_options (OPTION_NAME, option_value, αυτόματο γέμισμα) ΤΙΜΕΣ ( 'SITEURL', ' http: // localhost / wordpress ', 'ναι') , ( 'σπίτι', ' http: // localhost / wordpress ', 'ναι'), ( 'όνομα ιστολογίου', 'ιστοσελίδα μου', 'ναι'), ( 'blogdescription', 'άλλος ένας ιστότοπος WordPress', «ναι '), (' users_can_register», '0', 'ναι'), ( 'ADMIN_EMAIL', 'you@example.com', 'ναι'), ( 'start_of_week', '1', 'ναι'), ( 'use_balanceTags', '0', 'ναι'), ( 'use_smilies', '1', 'ναι'), ( 'require_name_email', '1', 'ναι'), ( 'comments_notify', '1', 'ναι'), ( 'posts_per_rss', '10', 'ναι'), ( 'rss_use_excerpt', '0', 'ναι'), ( 'mailserver_url', 'mail.example.com', 'ναι') , ( 'mailserver_login', 'login@example.com', 'ναι'), ( 'mailserver_pass', 'κωδικό πρόσβασης', 'ναι'), ( 'mailserver_port', '110', 'ναι'), ( 'default_category ' '1', 'ναι'), ( 'default_comment_status', 'ανοιχτό', 'ναι'), ( 'default_ping_status', 'ανοιχτό', 'ναι'), ( 'default_pingback_flag', '1',' ναι '), (' posts_per_page», '10', 'ναι'), ( 'DATE_FORMAT', 'F j, Υ', 'ναι'), ( 'time_format', 'g: i α', 'ναι'), ( 'links_updated_date_format', «F j, Υ g : i α», 'ναι'), ( 'comment_moderation', '0', 'ναι'), ( 'moderation_notify', '1', 'ναι'), ( 'permalink_structure', '', 'ναι') , ( 'rewrite_rules', '', 'ναι'), ( 'hack_file', '0', 'ναι'), ( 'blog_charset', 'UTF-8', 'ναι'), ( 'moderation_keys', ' ' 'όχι'), ( 'active_plugins', 'a: 0: {}', 'ναι'), ( 'category_base', '', 'ναι'), ( 'ping_sites',' http: // RPC .pingomatic.com / ' 'ναι'), ( 'comment_max_links', '2', 'ναι'), ( 'gmt_offset', '0', 'ναι'), ( 'default_email_category', '1',' ναι '), (' recently_edited», '', 'όχι'), ( 'πρότυπο', 'twentynineteen', 'ναι'), ( 'στυλ', 'twentynineteen', 'ναι'), ( 'comment_whitelist', '1', 'ναι'), ( 'blacklist_keys', '', 'όχι'), ( 'comment_registration', '0', 'ναι'), ( 'html_type', 'text / html', 'ναι' ), ( 'use_trackback', '0', 'ναι'), ( 'default_role', 'συνδρομητή', 'ναι'), ( 'db_version', '44719', 'ναι'), ( 'uploads_use_yearmonth_folders', ' 1' , 'ναι'), ( 'upload_path', '', 'ναι'), ( 'blog_public', '1', 'ναι'), ( 'default_link_category', '2', 'ναι'), ( 'show_on_front', 'θέσεις', 'ναι'), ( 'tag_base », '', 'ναι'), ( 'show_avatars', '1', 'ναι'), ( 'avatar_rating', 'G', 'ναι'), ( 'upload_url_path', '', 'ναι') , ( 'thumbnail_size_w', '150', 'ναι'), ( 'thumbnail_size_h', '150', 'ναι'), ( 'thumbnail_crop', '1', 'ναι'), ( 'medium_size_w', «300 », 'ναι'), ( 'medium_size_h', '300', 'ναι'), ( 'avatar_default', 'μυστήριο', 'ναι'), ( 'large_size_w', '1024', 'ναι'), ( 'large_size_h', '1024', 'ναι'), ( 'image_default_link_type', 'κανένα', 'ναι'), ( 'image_default_size', '', 'ναι'), ( 'image_default_align', '', «ναι '), (' close_comments_for_old_posts', '0', 'ναι'), ( 'close_comments_days_old', '14', 'ναι'), ( 'thread_comments', '1', 'ναι'), ( 'thread_comments_depth', '5', 'ναι'), ( 'page_comments', '0', 'ναι'), ( 'comments_per_page', '50', 'ναι'), ( 'default_comments_page', 'νεότερο', 'ναι') , ( 'comment_order', 'αύξ', 'ναι'), ( 'sticky_posts', 'a: 0: {}', 'ναι'), ( 'widget_categories', 'a: 0: {}', «ναι '), (' widget_text», 'a: 0: {}', 'ναι'), ( 'widget_rss', 'a: 0: {}', 'ναι'), ( 'uninstall_plugins', 'a: 0: {}', 'όχι'), ( 'timezone_string', '', 'ναι'), ( 'page_for_posts', '0', 'ναι'), ( 'page_on_front', '0', 'ναι'), ( 'default_post_format' , '0', 'ναι'), ( 'link_manager_enabled', '0', 'ναι'), ( 'finished_splitting_shared_terms', '1', 'ναι'), ( 'site_icon', '0', 'ναι' ), ( 'medium_large_size_w', '768', 'ναι'), ( 'medium_large_size_h', '0', 'ναι'), ( 'wp_page_for_privacy_policy', '0', 'ναι'), ( 'show_comments_cookies_opt_in', ' 1' , 'ναι'), ( 'initial_db_version', '44719', 'ναι')

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [δεν υπάρχει πίνακας 'iobm-emec.wp_options' στη μηχανή] SELECT option_value ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'σπίτι'

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'iobm-emec.wp_options' δεν υπάρχει στη μηχανή] SELECT option_value ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'SITEURL'

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [δεν υπάρχει πίνακας «iobm-emec.wp_options» στη μηχανή] Εμφάνιση πλήρους Στήλες από wp_options

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [δεν υπάρχει Πίνακα 'iobm-emec.wp_options' στη μηχανή] INSERT INTO wp_options( option_name, option_value, autoload) τιμές ( 'σπίτι', «O: 8: \ WP_Error \: 2: {s: 6: \ σφάλματα \? α: 1: {s: 30: \ wpdb_get_table_charset_failure \? α: 1: {i: 0? s: 0: \ \?}} s: 10: \ error_data \ ? α: 0: {}}», 'ναι') σε διπλά ενημέρωση του κλειδιού option_name= ΤΙΜΕΣ ( option_name), option_value= ΤΙΜΕΣ ( option_value), autoload= ΤΙΜΕΣ ( autoload)

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'iobm-emec.wp_options' δεν υπάρχει στη μηχανή] SELECT αυτόματο γέμισμα ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'blodotgsping_url'

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'iobm-emec.wp_options' δεν υπάρχει στη μηχανή] SELECT αυτόματο γέμισμα ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'bodyterminator'

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'iobm-emec.wp_options' δεν υπάρχει στη μηχανή] SELECT αυτόματο γέμισμα ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'emailtestonly'

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'iobm-emec.wp_options' δεν υπάρχει στη μηχανή] SELECT αυτόματο γέμισμα ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'phoneemail_separator'

WordPress σφάλμα βάσης δεδομένων: [Πίνακας 'iobm-emec.wp_options' δεν υπάρχει στη μηχανή] SELECT αυτόματο γέμισμα ΑΠΟ wp_options ΟΠΟΥ OPTION_NAME = 'smilies_directory'

... περισσότερα κώδικα

Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 11:52
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Αυτό σημαίνει ότι τα τραπέζια σας υπάρχουν ήδη.

  • Δοκιμάστε τη ρίψη τους πριν από την εκτέλεση SQL ερωτήματα σας.

Ή

  • χρησιμοποιήσετε CREATE TABLE IF NOT EXISTSαντί απλώς CREATE TABLEσε ερωτήματα σας.
Απαντήθηκε 24/10/2019 στις 11:55
πηγή χρήστη

ψήφοι
0

όταν κάνετε λήψη wordpress προτείνει να χρησιμοποιήσετε wp_ ως πρόθεμα για τους πίνακες σας. αλλά δεν μπορείτε να έχετε 2 πίνακες με το ίδιο όνομα σε απευθείας σύνδεση.

τι έχετε να κάνετε είναι κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης wp είναι να αλλάξει το πρόθεμα σε κάτι άλλο εκτός από wp_.

είχα εγώ αυτό το πρόβλημα όταν έκανα κάποια σχέδια στο wp και έπρεπε να τα ανεβάσετε στο διαδίκτυο και δεδομένου ότι οι πίνακες έχουν τα ίδια ονόματα δεν μπορείτε να τους έχουν στην ίδια βάση δεδομένων / φάκελο. απλά φροντίστε να δίνουν πάντα το έργο σας ένα μοναδικό πρόθεμα σε προβλήματα αποφύγετε σαν αυτό.

Απαντήθηκε 27/10/2019 στις 01:00
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more