Πώς να καλέσετε τη λειτουργία αυτή με τη μέθοδο της ανάκλασης, παράμετροι οι αντιπρόσωποι και τα γενόσημα φάρμακα

ψήφοι
-1
// this is code
  public class Foo1Parent
  {
  }
  public delegate void CallBack<T>(T arg1);
  public delegate void CallBack(); 
  public class Foo
  {
  public void openWindow<T>(CallBack<T> onWindowAwake) where T : Foo1Parent
   {
   Debug.Log(test);
   onWindowAwake(T);
   }
//I use reflection to call methods openWindow
public void openCWindow(CallBack onback, string dialogName)
{
  Type t = Assembly.GetExecutingAssembly().GetType(dialogName);
  MethodInfo meth1 = this.GetType().GetMethod(openWindow);
  object[] obj = new object[] { null }
  meth.Invoke(this, obj );
}
}


//this is my code


//this object[] How do you write it? or has other methods?
Δημοσιεύθηκε 24/10/2019 στις 12:56
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more