Κεράς ImageDataGenerator κλάσεις ροής για αραιά και κατηγορηματική κατηγορίες

ψήφοι
0

Για κέρας της ImageDataGenerator flow_*μεθόδους, απαιτεί stringified έκδοση της κατηγορίας δείκτες κατηγορηματική και αραιά class_mode. Έχω ετικέτες κατηγορίας που μοιάζουν ['0','1',...,'10','11',...]και ένα ατυχές αποτέλεσμα είναι ότι Κεράς δείκτες αυτοί στο κορδόνι-αλφαβητική σειρά:

Για παράδειγμα:

datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=0,
    width_shift_range=0,
    height_shift_range=0,
    rescale=None,
    shear_range=0,
    zoom_range=0,
    horizontal_flip=False,
    preprocessing_function=preprocessor,
    fill_mode='nearest')

test_generator = datagen.flow_from_dataframe(
  dataframe=dfTest,
  directory=None,
  x_col=filePath,
  y_col=ycat,
  target_size=SIZE,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  class_mode='sparse',
  shuffle=False)

  print(test_generator.class_indices)

δίνει:

{'0': 0,
 '1': 1,
 '10': 2,
 '11': 3,
 ...,
 '2': 12,
 '20': 13,
 '21': 14,
 '22': 15,
 '3': 16,
 '4': 17,
 '5': 18,
 '6': 19,
 '7': 20,
 '8': 21,
 '9': 22}

Ιδανικά θα ήθελα να δω:

{'0': 0,
 '1': 1,
 '2': 2,

 ...,
 }

Σκέφτηκα για το χέρι την αλλαγή test_generator.class_indices, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ασφαλές να το κάνετε και μετά την εκκίνηση, η γεννήτρια έχει προ-υπολογίσει τις ετικέτες κλάσης του συνόλου δεδομένων.

Είναι μια ωραία λύση σε αυτό χωρίς να την επανασύνταξη του εκεί flow_*μέθοδο;

Δημοσιεύθηκε 13/02/2020 στις 22:02
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more