Ρύθμιση σημείο διακοπής στο δυναμικό φορτωτή σε προσομοιωτή iOS

ψήφοι
0

Τρέχω σε ένα θέμα για το οποίο ο φορτωτής δυναμική συντρίβεται στο dyld_sim`memcmp. Προσπαθώ να καθορίσει ποια βιβλιοθήκη φόρτωση εκείνη την εποχή, αλλά η στοίβα φαίνεται διεφθαρμένη (τουλάχιστον, τα μητρώα επιχείρημα αυτό δεν είναι διαθέσιμο).

Γι 'αυτό και προσπαθώ να ορίσετε ένα σημείο διακοπής στο φορτωτή (πιο πάνω στη στοίβα), αλλά σημεία διακοπής στο δυναμικό φορτωτή δεν φαίνεται να κολλήσει. Προσπάθησα επίσης τη συμβολική σημεία διακοπής, αλλά αυτά δεν προκαλούν. Δεν ξέρω αν είναι επειδή είμαι ορθογραφία λάθος (π.χ. «DYLD :: φορτίο» δεν λειτούργησε).

Οποιεσδήποτε ιδέες για το τι μπορώ να δοκιμάσω;

dyld_sim`memcmp:
  0x107154afd <+0>: pushq %rbp
  0x107154afe <+1>: movq  %rsp, %rbp
  0x107154b01 <+4>: testq %rdx, %rdx
  0x107154b04 <+7>: je   0x107154b1e        ; <+33>
  0x107154b06 <+9>: xorl  %ecx, %ecx
-> 0x107154b08 <+11>: movzbl (%rdi,%rcx), %eax     ; Thread 1: EXC_BAD_ACCESS (code=50, address=0x1090fa000)
  0x107154b0c <+15>: movzbl (%rsi,%rcx), %r8d
  0x107154b11 <+20>: cmpb  %r8b, %al
  0x107154b14 <+23>: jne  0x107154b22        ; <+37>
  0x107154b16 <+25>: incq  %rcx
  0x107154b19 <+28>: cmpq  %rcx, %rdx
  0x107154b1c <+31>: jne  0x107154b08        ; <+11>
  0x107154b1e <+33>: xorl  %eax, %eax
  0x107154b20 <+35>: jmp  0x107154b25        ; <+40>
  0x107154b22 <+37>: subl  %r8d, %eax
  0x107154b25 <+40>: popq  %rbp
  0x107154b26 <+41>: retq  
#0 0x0000000107154b08 in memcmp ()
#1 0x0000000107144051 in ImageLoaderMachO::validateFirstPages(linkedit_data_command const*, int, unsigned char const*, unsigned long, long long, ImageLoader::LinkContext const&) ()
#2 0x0000000107147266 in ImageLoaderMachOCompressed::instantiateFromFile(char const*, int, unsigned char const*, unsigned long, unsigned long long, unsigned long long, stat const&, unsigned int, unsigned int, linkedit_data_command const*, encryption_info_command const*, ImageLoader::LinkContext const&) ()
#3 0x000000010714316f in ImageLoaderMachO::instantiateFromFile(char const*, int, unsigned char const*, unsigned long, unsigned long long, unsigned long long, stat const&, ImageLoader::LinkContext const&) ()
#4 0x00000001071356e1 in dyld::loadPhase6(int, stat const&, char const*, dyld::LoadContext const&) ()
#5 0x0000000107139ffd in dyld::loadPhase5(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#6 0x0000000107139bbd in dyld::loadPhase4(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#7 0x000000010713926a in dyld::loadPhase2(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, char const* const*, char const* const*, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#8 0x000000010713912a in dyld::loadPhase1(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#9 0x000000010713541c in dyld::loadPhase0(char const*, char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&, std::__1::vector<char const*, std::__1::allocator<char const*> >*) ()
#10 0x00000001071350e6 in dyld::load(char const*, dyld::LoadContext const&, unsigned int&) ()
#11 0x000000010713a4ef in dyld::libraryLocator(char const*, bool, char const*, ImageLoader::RPathChain const*, bool, unsigned int&) ()
#12 0x0000000107140a2e in ImageLoader::recursiveLoadLibraries(ImageLoader::LinkContext const&, bool, ImageLoader::RPathChain const&, char const*) ()
#13 0x000000010713fc8a in ImageLoader::link(ImageLoader::LinkContext const&, bool, bool, bool, ImageLoader::RPathChain const&, char const*) ()
#14 0x0000000107136cc8 in dyld::link(ImageLoader*, bool, bool, ImageLoader::RPathChain const&, unsigned int) ()
#15 0x0000000107138123 in dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) ()
#16 0x0000000107133630 in start_sim ()
#17 0x00000001107168cc in dyld::useSimulatorDyld(int, macho_header const*, char const*, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*, unsigned long*) ()
#18 0x0000000110714575 in dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) ()
#19 0x000000011070f227 in dyldbootstrap::start(dyld3::MachOLoaded const*, int, char const**, dyld3::MachOLoaded const*, unsigned long*) ()
#20 0x000000011070f025 in _dyld_start ()
Δημοσιεύθηκε 19/03/2020 στις 21:57
πηγή χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more